Gül Ülkäm

Biz hakynda

KOMPANIÝA BARADA

             - "Gül ülkäm" hususy kärhanasy ýürdumyzda görnükli we öz işine ussat hünärmenleriň gatnaşmaklarynda liftleri gurnamak we olara hyzmatlary amala aşyrmak bilen meşgullanýan hususy kärhanalaryň biridir.

             - “Gül ülkäm” hususy kärhanasy 2013-nji ýylda №15457436 belgili şahadatnama esasyndaTürkmenistanyň Ykdysadyýet we ösüş ministrliginiň Edara görnüşdäki taraplary we maýa goýum taslamalaryny döwlet tarapyndan hasaba almak müdirligi tarapyndan hasaba alyndy we döredildi. 

              - Biziň hususy kärhanamyz döredilen ilkinji gününden başlap öz iş meýilnamasyny, özünde bar bolan ygtyýarnamalarynyň çäklerinde liftleriň gurluşyk işlerini hem-de olara hyzmatlary ýerine ýetirmek ugrunda, ýokary derejeli, bilimli we öz işinde ussat tejribeli hünärmenleri işe çekmekden başlady. Häzirki wagtda hem şeýle hünärmenleriň gatnaşmaklarynda Aşgabat şäherinde we ýurdumyzyň welaýatlarynda bir-näçe işleri amala aşyrýar.

Ygtyýarnamalarymyz we şahadatnamalar

BIZIŇ BILEN HABARLAŞYŇ

SALGYMYZ

1. Ahal welaýaty, Bäherden etraby, Ýarajy obasy, M. Gurbanow köçesiniň 7-nji jaýy

2. Aşgabat şäheri, Oguzhan köçesi 85-nji jaýy

TELEFON BELGILER

+993 (12) 96-51-80

+993 (65) 65-99-02

E-Mail

gululkam9@gmail.com

FAKS

+993 (12) 96-51-80