Biz barada

“Gül ülkäm” hususy kärhanasy barada

Biziň kärhanamyz 2013-nji ýylda döredildi. Kärhanamyz esasan Lift hyzmatlaryny, Gümrük dellalçylyk hyzmatlaryny, Terjimeçilik hyzmatlaryny we gurluşyk gurnama işlerini ýerine ýetirýär. Kärhanamyzda jemi 20-den gowrak tejribeli işgärler zähmet çekýär. Biz öz ýerine ýetirýän işlerimizde Dünýäniň öňdebaryjy tehnologiýalaryndan peýdalanýarys. Bu bolsa biziň müşderilerimiziň sanynyň barha artmagyna uly itergi berýär.

Esasy maksadymyz:

Geljekde ýerine ýetirýän hyzmatlarymyzyň we işlerimiziň görnüşlerini has hem köpeltmek

Esasy maksadymyz:

Müşderilerimiziň sanyny has hem artdyrmak maksatly birnäçe uly işleri ýerine ýetirmek

9 +

Ýyllyk tejribe

20

Işgärler

5 +

Awtoulag serişdesi

6 +

Ýurtlaryň önümleri

Biz Siziň üçin iň gowy saýlaw!

Köpýyllyk iş tejribämiziň netijesinde kärhanamyz Lift hyzmatlary we gurluşyk gurnama işleri üçin daşary ýurtlardan gerekli liftleriň ätiýaçlyk şaýlaryny import etmekde ýurdumyzda öňdäki orny eýeleýär.