Gül Ülkäm

Blog

Liftleriň gurluşy nähili? Taryhy bilen tanyşmak

Häzirki wagtda liftiň dizaýnyna hiç kim geň galmaýar. Köp binalar üçin, esasanam täze binalarda lift, kaşaňlykdan has zerur zat. Şol bir wagtyň özünde, statistika seretseňiz, Russiýada 500 müňden gowrak lift bar. Her gün täze görnüşdäki liftler, esasanam söwda ýa-da söwda merkezleri barada aýdylanda gurulýar. Germaniýada ýerleşýän ilkinji elektrik lifti - Siemens we Halske 1880-nji ýylda bolup geçdi. Kokpit 11 sekuntda 22 metr ýokarlandy. Söwda liftleri 1889-njy ýyldan soň öndürilip başlandy.

2021-08-27 04:33:20

BIZIŇ BILEN HABARLAŞYŇ

SALGYMYZ

1. Ahal welaýaty, Bäherden etraby, Ýarajy obasy, M. Gurbanow köçesiniň 7-nji jaýy

2. Aşgabat şäheri, Oguzhan köçesi 85-nji jaýy

TELEFON BELGILER

+993 (12) 96-51-80

+993 (65) 65-99-02

E-Mail

gululkam9@gmail.com

FAKS

+993 (12) 96-51-80