Gül Ülkäm

"Gül ülkäm" hususy kärhanasy

Ýurdumyzda görnükli we öz işine ussat hünärmenleriň gatnaşmaklarynda liftleri gurnamak we olarda hyzmatlary ýerine ýetirmek bilen meşgullanýan hususy kärhanalaryň biridir

Biz hakynda

“Gül ülkäm” hususy kärhanasy 2013-nji ýylda №15457436 belgi şahadatnama esasyndaTürkmenistanyň Ykdysadyýet we ösüş ministrliginiň Edara görnüşdäki taraplary we maýa goýum taslamalaryny döwlet tarapyndan hasaba almak müdirligi tarapyndan hasaba alyndy we döredildi

Biziň hususy kärhanamyz Aşgabat şäherinde we ýurdumyzyň welaýatlarynda bir näçe binalarda hereket edýän liftlere tehniki hyzmatlary ýerine ýetirýär.

Blog

Ygtyýarnamalarymyz we şahadatnamalar

BIZIŇ BILEN HABARLAŞYŇ

SALGYMYZ

1. Ahal welaýaty, Bäherden etraby, Ýarajy obasy, M. Gurbanow köçesiniň 7-nji jaýy

2. Aşgabat şäheri, Oguzhan köçesi 85-nji jaýy

TELEFON BELGILER

+993 (12) 96-51-80

+993 (65) 65-99-02

E-Mail

gululkam9@gmail.com

FAKS

+993 (12) 96-51-80